Starfikir

Loading...

Ahlak ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Ahlak sözleri,Ahlak ile ilgili anlamlı ve güzel sözler,Ahlak Sözleri kısa

Ahlak ile ilgili söylenmiş güzel sözler
Loading...
90
17 Şubat 2015 - 13:51

Gerçekten de ahlakiyat özel fertlerden ayrı ve bunların üstünde ancak toplumsal milli olabilir. Milletin toplumsal düzen ve huzuru bugün ve gelecekte refahı mutluluğu güvenliği ve dokunulmazlığı uygarlıkta ilerleme ve yükselmesi için insanlardan her hususta ilgi gayret nefsin özverisini ve gerektiği zaman seve seve nefsinin fedasını isteyen millî ahlâktır. Mükemmel bir millette millî ahlâk gerekleri o millet bireyleri tarafından âdeta düşünülmeksizin vicdanî hissî bir güdü ile yapılır. En büyük millî duygu millî heyecan işte budur. Millet analarının millet babalarının millet öğretmenlerinin ve millet büyüklerinin evde okulda orduda fabrikada her yerde ve her işte millet çocuklarına milletin her bireyine bırakmaksızın ve sürekli olarak verecekleri millî eğitimin amacı işte bu yüksek millî duyguyu sağlamlaştırmak olmalıdır.
Atatürk
Millî ahlâkımız uygar esaslarla ve özgür fikirlerle beslenmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Bu çok önemlidir; özellikle dikkatinizi çekerim. Korkutma esasına dayanan ahlâk bir erdem olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.
Atatürk
Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.
Atatürk
Kültürlü insanların ahlâk çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür.
Goethe
Ahlâkın ana temeli iyi niyettir ki o da tabiatı gereği, yalnızca doğruya yönelik olabilir.
Goethe
Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir.
Hadis-i Şerif
Kişi, yumuşaklığı, tatlı dili ile, gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur.
İ.Hibban
İnsanların doğasında varolan en önemli özelliklerin başında insanın ham olması gelir. İnsan, doğası itibariyle daha sonra katı, sonra nazik, yumuşak ve nihayet kötü bir yaratıktır.
G.Vico
Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır.
Abdullah bin Abbas
Ahlâksızlık, ahlâkın var oluş nedenidir.
Anatole France
Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette acısını hisseder.
Bernard Shaw
İnsanın doğasında beş erdem vardır: humanite (jen), doğru davranış (li), inanç,doğruluk ve akıl.
Han Yu
Türklerin aşağı yukarı hep ahlâkları birbirine benzer. Bu yüksek ahlâk hiçbir milletin ahlâkına benzemez. Ahlâkın millet oluşmasında yeri çok büyüktür, önemlidir.
Atatürk
Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekânın zayıflaması kadar tehlikelidir.
Alexis Carel
Ahlâk, insanla beraber ve onun içinde doğar.
Anatole France
Ahlâkın millî toplumsal olduğunu söylemek ve ortak vicdanın bir ifadesidir demek aynı zamanda ahlâkın kutsal sıfatını da tanımaktır. Ahlâk kutsaldır; çünkü aynı değerde eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit değerle ölçülemez.
Atatürk
Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlâkı gizleyemez.
Andre Maurois
Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir mi?
John F. Dillon
Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.
Bernard Shaw
Zenginlik ve güç kör talihin sana verdiği hediyelerdir. Oysa iyi insanlık kişinin kendi erdemlerinin sonucudur.
Heloise
Her politik anayasanın amacı ilk önce, bilgi ve erdeme sahip yöneticileri yönetime getirmek olmalıdır. İkinci olarak, yöneticileri kamu güveni içerisinde tutabilmek için en etkili önlemleri almaktır.
James Madison
Milletin içtimai düzen ve sükûnu, hal ve istikbalde refahı, saadeti, selameti ve masuniyeti, medeniyette ilerleme ve yükselmesi için insanlardan, her hususta alâka, gayret, nefsin feragatini ve icab ettiği zaman seve seve nefsinin fedasını talep eden milli ahlâktır. Mükemmel bir millette milli ahlâkiyet icapları, o millet fertleri tarafından âdeta muhakeme edilmeksizin vicdanî, hissi bir şevkle yapılır. En büyük milli heyacan budur.
Atatürk
Yasa insanların kalplerinde yazılıdır.
St. Augustine
İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz.
Machiavelli
Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur.
Blaise Pascal
Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.
Bernard Shaw
Lafazanlığın ve gösteriş düşkünlüğünün, ahlâkla bir arada bulunması nadirdir.
Konfüçyus
Üstat dedi ki; İradeni gerçek prensipler için kullan. Erdemli olan şeyleri kazanmaya çalış. Kendini iyiliğe ver. Eğlencelerin sanat için olsun.
Konfüçyus
Kısa ve kestirme yoldan ticaret yaparak para kazanmak fazla sürmez, fakat ilkeler asırlar sürer.
Henry W. Boecher
Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın.
Hadis-i Şerif
Ahlâk ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner.
Eflatun
Özel ticaretin özünde bir parça sahtekarlık mutlaka vardır. Bir köylü bir at satın aldığı zaman onu her fırsatta kötüler. Aynı atı bir yıl sonra satacağı zamansa, daha genç,daha iyi ve daha güçlü durumda olacaktır… Bir insanın kendi malı daima en iyisidir başkasınınki en kötüsü. Bir insanın rakiplerini kötülemesi ticaretin vazgeçilmez bir öğesidir.
Wilhelm Reich
Ahlâk da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz; ancak yaşanır.
Ernest Renan
Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyihissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.
Ernest Hemingway
Kötü ahlak, öyle bir fenalıktır ki, onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak, öyle bir iyiliktir ki, onunla yapılan günahlar bile affa uğrar.
Anonim
Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.
J. J. Rousseau
En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlâkları bozuk olanlardır.
Graham Greene
Eğer iyi olmayı istiyorsan, önce kötü olduğunu düşün.
Epiktetus
Politika “yılanlar gibi akıllı ol” der; ahlak ise “yılanlar gibi akıllı kumrular gibi zararsız ol” der.
İmmanuel Kant
Savaş alanında korkaklık gösteren bir generali kurşunla öldürürsünüz.Halkın ahlakını bozan politikacılar için ne ceza önerirsiniz?
Lord Acton
Bencilliğimizi sınırlamak ve yardımsever davranışlarda bulunmamız insanın doğasının mükemmeliyete erişmesine yardımcı olur; ve bu insanlar arasında duyguların harmonizasyonunu sağlar.
Adam Smith
Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.
Aristo
Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder.Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulun da yoludur.Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır.Bey gönüllü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar.Avam tabiatının beye yakın olması uygun düşmez; bu tabiat yaklaşırsa, bey itibarını derhal kaybeder.Bey haya sahibi, yumuşak huylu ve asil tabiatlı olmalıdır.Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır.Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın.Bey fesatlık yapmamalıdır. Bu hareket yüzünden ikbal elden gider.
Yusuf Has Hacip
İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.
Konfüçyus
Yoldaşların en iyisi güzel ahlâktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye, en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz.
Hz. Ali (r.a.)
İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol.
Hz. Muhammed (sav.)
İktisat geçimin, güzel ahlâk da dinin yarısıdır.
Hz. Muhammed (sav.)
Kişinin kendi türünün üyelerinin başka türlerin üyelerine kıyasla özel ahlaksal değer hak ettikleri duygusu eski ve derindir. Savaş zamanı dışında, insan öldürmek genelde işlenebilecek en ciddi suçtur. Bizim kültürümüzde daha da şiddetle yasaklanmış bir tek şey var; o da insan yemek (ölmüş bile olsalar). Bununla birlikte, başka türlerin üyelerini yemekten hoşlanıyoruz. Birçoğumuz, canilere bile ölüm cezası uygulanması düşüncesinden iğrenirler; Öte yandan da, ılımlı ‘hayvan zararlılarının’ yargılanmaksızın vurulmasını neşeyle desteklerler. Aslında, diğer zararsız türlerin üyelerini zevk ve eğlence için öldürürüz. İnsansı duyguları bir amipten daha fazla olmayan bir insan dölütü, yetişkin bir şempanzeye gösterilenden çok daha ileri bir saygı ve koruma altındadır. Yine de, şempanzenin duyguları vardır, düşünür ve -son deneysel kanıtlara göre- bir çeşit insan dilini öğrenebilir. Dölüt ise kendi türümüze aittir ve bu nedenle anında özel hak ve ayrıcalıklarla donatılır.
Richard Dawkings
En güzel edep;güzel ahlâk,en şiddetli fakirlik;ahmaklık,en vahşi vahşet;kendini beğenmek ve en üstün zenginlik;akıldır.
Hz.Ali(ra)
Kıyamet günü, bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.
Hz. Muhammed (sav)
İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek… İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz.
Hz. Muhammed(sav)
Ahlâk güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır.
Hz. Ömer (r.a.)
Taş’ın ahlakı yok. Hareket etmiyor. Faşizm ahlaksızlık’tır; hareketsizlik peşinde koşuyor. Faşizm, tarihin kaydettiği önceki dikta uygulamalarından, korkudan kaynaklanmasıyla ayrılıyor. Faşizmin terörü, kendisi terörize olmuş bir sınıfın, acımasızlık uygulamasıdır; faşizm, kendi içinde çelişkilerini erteleyerek hızını arttırmış bir iktidarın, iktidarını sallamış olanların hareketsizliğe boğma girişimi oluyor. Korkunun hareketsizliği doğurması en çok faşizmde var. Hain, korkak’tan çıkıyor; faşizm bir iç ihanet oluyor. Faşizm, egemen sınıfın kendi içinde ve birbirine karşı ihanetine dayanıyor.
Yalçın Küçük
Ahlak’ın silicisi korku’dur. … Açlık korkusu, işsizlik korkusu, hapis korkusu, savaş korkusu ve giderek ölüm korkusu hep bir ahlak silicisi işlevini üstleniyorlar. … İnsanımız çözülmeye yüz tuttu. 1970 yıllarının ikinci yarısında bir kuantum fizikçisinin objesi görünümündeydi; hareketliliğinden çıkan büyük enerjiyi iktidar perspektifine aktaramıyordu. Ölüm, işsizlik, hapis ve idam; bellekleri ve varolan ahlakı silici işlevini görüyordu.
Yalçın Küçük
İnsanın kendisini ıslah etmesi erdemle, başkalarını ıslah etmesi ise bilgi ile olur. Erdem ve bilgi, doğanın iki ahlaki özelliğidir ve insanı Doğru Yola ulaştırır.
Konfüçyus
Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlâkıyladır.
Hz. Ömer (r.a.)
Güzel ahlâk, en güzel bir dosttur.
Hz. Ömer (r.a.)
İki şey var ki, biz onlar hakkında daha sık ve daha düzenli kafa yordukça, ruhu hep artan bir hayranlık ve huşuyla dolduruyor: tepemizdeki yıldızlı gökyüzü ve içimizdeki ahlak yasası.
İmmanuel Kant
İyi insanlar erdemi sevdikleri için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler. Kötü insanlar cezalandırılmaktan korktukları için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler.
Horace
Şeref kaybedilirse geriye ne kalır?
Publius Syrus
Ahlâk, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl layık olabileceğimizi öğretir.
Immanuel Kant
Ahlâkı kötü insanlarla, sohbet etme ki günah işlemeye meyletmeyesin.
İmam-ı Azam
Ahlâk; insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiçbir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylık ve rahatlıkla ortaya çıkar.
İmam-ı Gazali
Zindanların en darı;ahlâkı,ahlâkına uymayan insanlarla oturmaktır.
Ebu Aliyy’i Rudbâri
Ahlâklı insan basit ve dürüsttür, kişisel gururu yoktur.
Lao Tzu
Zevkin kendisi iyidir, tek iyidir.. acı kötüdür. İyi ve kötünün başka bir anlamı yoktur.
Jeremy Bentham
Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır.
John Locke
Öyleyse erdem, akla başvurarak tanımlanan ortanın içinde yer almakla ve seçimlerle ilgili bir karakter durumudur. Biri aşırılık, diğeri eksiklik olan iki kötülük arasındaki bir ortadır bu. Bir ortadır, çünkü kötülükler tutkularda ve eylemlerde doğru olana ya kısa, ya uzak düşerler. Oysa erdem arada olanı hem bulur hem de seçer.
Aristoteles
Sakın ahlâk kurallarını çiğnemeyin; çünkü öcünü çabuk alır.
Tolstoy
İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.
Aristo
Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.
Friedrich Nietzsche
Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir.
Lord Chesterfield
Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.
Josph Addison
Ahlak temelden bir krizle karşı karşıyadır. Bu krize karşı sadece sözleşmecilik makul çözümler öneriyor.
David Gauthier
Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde, artık yüz kızartıcı olmazlar.
Cicero
Ahlaklılık törelere itaat etmekten başka bir şey değildir (özellikle artık değildir), töreler ne tür olurlarsa olsunlar bu ilke değişmez; bununla birlikte töreler geleneksel tarzda davranmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Geleneğin emretmediği şeylerde ahlak yoktur. (Tan Kızıllığı, Madde 9) Sadece gelenek olduğu için bir inanca bağlanmak… bu elbette namussuz olmak, korkak olmak, tembel olmak demektir! — Öyleyse, ahlaklılığın ön koşuluna namussuzluk, korkaklık ve tembellik olmuyor mu?
Friedrich Nietzsche
Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler.
Cicero
Ahlâk konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır.
Mark Twain
Genel Kural: Kendi özel çıkarlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilecekleri için bireyleri mümkün olduğu ölçüde kendilerini incitebilecekleri alan dışında davranışlarında tamamen serbest bırak. Bireyler yanılırlarsa ve hatalarını anlarlarsa bir daha aynı şeyi yapmayacaklardır. Bireyler başkalarını incitmedikleri takdirde yasanın gücünü kullanma. Bir kişinin herkesin güvenliğini bozması sözkonusu olduğunda hukuk gereklidir ve cezanın tatbiki yararlıdır.
Jeremy Bentham
Bütün kediler kül rengine dönüşeceğinden, politikacılar bütün ışıkları söndürmek isterler.
Jose Ortaga Gosset
Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelerle, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlâki değerlerine bağlıdır.
Martin Luther King
Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlâktan daha üstün bir liyakat bulamadım.
Mevlana
Siyasetin ıslah edilmesi için güç ve yetkilerini “kamu çıkarı” doğrultusunda kullanacak iyi ahlak sahibi kimselerin seçilmesi ve bunların yönetime getirilmesi şeklinde bir öneri söz konusu değildir. Bir oyun, kuralları ile belirlenir ve daha iyi bir oyuna ancak oyunun kurallarını değiştirmek suretiyle ulaşılabilir.
James M.Buchanan
Politik kurallar hakkında düşünmeli ve kuralları yeniden düzenlemeliyiz. … İyi oyunlar, iyi oyunculardan ziyade iyi kurallara bağlıdır. En başta kuralların nedenini anlarsak, o takdirde kimin iyi oyuncu olduğu ya da iyi oyuncu olmadığını tespit etmekten daha önemli olan kurallar bütünü üzerinde anlaşmak daima daha kolay olur.
James Buchanan
Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz.
Napoleon Bonaparte
Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Terbiyeyi kaybetmemeye bakmalı.
Nicolas Boileau
Biliyor musunuz, benim eserlerime Avrupalılar neden ahlâksız diyorlar; çünkü onların ahlâkını, olduğu gibi ortaya koyuyorum.
Oscar Wilde
Yolsuzluk fahişelikten daha kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır, oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını tehlikeye düşürür.
Karl Kraus
Açıklık politikayı temizleyecek unsurlardan birisidir. Hiçbir şey açıklık kadar politikadaki kötü uygulamaları kontrol edemez. Evinin çevresindeki duvarın etrafına bir delik açmaya çalışan bir İrlandalı’ya ne yaptığı sorulduğunda İrlanda’lı şöyle cevap vermiş: Bodrum’daki karanlığın dışarı çıkması için uğraşıyorum… Galiba, bizim şimdi yapmamız gereken de budur.
Woodrow Wilson
İnsanlık, dini doktrinden tamamen müstakil bir ahlâk sistemi, kurmaya muvaffak olamadı.
Sokrates
Kültürlü insanların ahlâk çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür.
Goethe
Çıkarcı politikacılar ülkelerinin güvenliğinden çok koltuklarının güvenliğini düşünürler.
Thomas Macaulay
Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır.
Tacitus
Ahlâkın ana temeli iyi niyettir ki o da tabiatı gereği, yalnızca doğruya yönelik olabilir.
Wolfgang Van Goethe
Hiç kimseye kötülük etmedim.
Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim.
Gerçek evinde alçaklık etmedim.
Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım.
Benim yüzümden kimse korku duymadı,yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı.
Tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiçbir zaman yapmadım.
Kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. Kimseyi aç bırakmadım.
Kimseye göz yaşı döktürmedim.
Kimseyi öldürmedim ve kimsenin kahpece öldürülmesini emretmedim.
Kimseye yalan söylemedim. Hiç bir utandırıcı davranışta bulunmadım.
Zina etmedim. Yiyecekleri pahalı ve eksik satmadım.
Terazinin dirhemi üzerine hiçbir zaman elimi bastırmadım.
Teraziyle tartarken hiç bir zaman hile yapmadım.
Süt çocuklarının ağızlarından sütü uzaklaştırmadım. Hayvanları çalmadım.
Tanrının kuşlarını avlamadım.
Ölmüş balığı tutmadım. Hiç bir arkın suyunu başka yöne çevirmedim.
Ben temizim, temizim, temizim…
Ölüler Kitabı

Loading...
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sitemizde yayınlanan yazıların telif hakları haber kaynaklarına aittir, lütfen izin almadan kopyalamayınız.