Demokrasi ile ilgili söylenmiş güzel sözler

Demokrasi ile ilgili anlamlı ve güzel sözleralıntı sözleri

Demokrasi ile ilgili güzel sözleri sizler için bir araya getirdik bu sayfada. Anlamlı ve Etkileyici Demokrasi sözlerini bu sayfada okuyabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir. Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.Platon

En Güzel Demokrasi Sözleri

Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler.Atatürk

Şayet politika bilimsel bir nitelik kazanacaksa ve bu durum sürekli bir şaşkınlık yaratmayacaksa, politik düşüncelerimizin insan davranışlarının özüne daha çok yaklaşması gerekmektedir. Açlığın sloganlar üzerindeki etkisi nedir? Adamın biri size demokrasi, bir diğeri de bir çuval buğday teklif ederse, buğdayı oy verme hakkına tercih etmeniz için açlığınızın hangi seviyeye erişmiş olması gerekir? Bertrand Russell

Demokrasi ile diktatörlük arasındaki fark: Demokraside önce oy kullanıp sonra emir alırsın, Diktatörlükte seçimle filan zaman kaybedilmez.Charles Bukowski

Demokrasi, çoğunluğun sınırsız gücünü temsil eden bir sisteme dönüşmüştür. Eğer bu doğruysa bizim demokrasinin gerçek ve ideal anlamını ifade edecek bir kelimeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Eğer demokrasi ve sınırlı devlet birbirleri ile uzlaştırılabilecek sistemler değilse, bir zamanlar sınırlı demokrasiyi ifade eden bir yeni kelime bulmalıyız. Biz demos’un isteğinin ve düşüncesinin nihai otorite olmasını ve kratos’un bireylerin hak ve özgürlüklerini sınırlayacak şekilde kullanılmasını istiyoruz.Friedrich A. von Hayek

Demokrasi bireysel özgürlüğün sahasını genişletir. Sosyalizm ise daraltır. Demokrasi, mümkün olan bütün değerleri insanlara sağlarken; sosyalizm her insanı bir sayıdan ve araçtan ibaret görür. Demokrasi ile sosyalizmin bir kelime dışında hiçbir benzerliği yoktur: Eşitlik. Fakat aradaki farka dikkat edin; demokrasi özgürlük konusunda eşitlik isterken, sosyalizm kölelik yönünden eşitlik ister.Alexis de Tocqueville

Demokrasi, bizim sizden yapmanızı istediğimizi yaptığınız sürece istediğinizi yapmakta özgür olduğunuz bir düzendir.Noam Chomsky

Demokrasi ile ilgili 12 Güzel Söz

Demokrasi, Fransız Aydınlanma Çağı’nın ortaya attığı bir toplum ve hayat felsefesi anlayışından kaynaklanmaktadır. Fransız Büyük Devrimi’ni yapanlar demokrasiyi, bütün insanların eşitliği ve eşit vatandaşların kendi iradeleri ile kurduğu bir siyasi sistem olarak algılar. Başka deyimle, bir partinin oy çoğunluğunu kazanması ve iktidara getirilmesi, sadece bu, demokrasi demek değildir. Batı demokrasi kavramında, aynı zamanda bir yaşam felsefesi yatmaktadır.Halil İnalcık

Gerçek demokrasinin ilk koşulu, güven altına alınmış toplumsal adalettir. Bir ülkede toplumsal adalet yoksa, orada demokrasiden söz etmek sömürgenlerin halkı kandırmaca oyunudur. Bir ülke hangi ölçüde toplumsal adalet ölçüsüne yaklaşabilmişse, o ölçüde demokratiktir. Nitekim bugüne dek toplumsal adaletin en ilkel koşulları yerine getirilmediği için, Türkiye’ de BİR SAAT BİLE demokrasi olmamıştır.Aziz Nesin

Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Bu bilinci paylaşmak ve bu sorumluluğu yerleştirmek zorundayız. Uygarca paylaşılan sorumluluk bilinci, özgürlüğün de, demokrasinin de tek güvencesidir. Bu güvence sağlanmadıkça, demokrasinin temeline tek bir taş bile konmuş olamaz.Uğur Mumcu

Demokrasi, sadece sandıktan ibaret değildir. Demokrasi, seçimle gelen seçimle giden geçici iktidarlar demektir. Ancak dünya örnekleri, dünyada bazı olumsuz örnekler vardır ki, bu geçici iktidarlar mutlak iktidara birdenbire dönüşebilir. Bunun yolları da nasıl açılır biliyor musunuz? Önce, özgür basın susturulur. Sonra, bağımsız yargı yargıç ve savcı ordularıyla ve iktidara biat eden militanlarla doldurulur. Ardından, sandıkla gelen o demokrasi nasıl bir mutlak iktidara dönüşür onun kitabı yazılır. Bunun kitabı daha önce dünyada yazılmış; Hitler yazmış. Bacağından asılıncaya kadar Mussolini yazmış biliyorsunuz bu kitabı, bu antidemokrasi kitabını yazmış.Emine Ülker Tarhan

Evet, İslamiyet bir kanun ve nizam hakimiyeti (nomokrasi)’dir. Batının gerçekleştirmeye çalıştığı eşitliği çoktan fethetmiştir. Fikir hürriyetini, insanı insana saldırtan bir tecavüz silahı olarak değil, bir ikaz, bir irşad vasıtası olarak kabul etmiştir. Demokrasinin ta kendisidir İslamiyet. Ama Batınınkinden çok başka ruh ikliminde gelişen, çok başka umdelere dayanan bir demokrasi.Cemil Meriç

Demokrasi, halkın halk tarafından halk için idaresidir.Abraham Lincoln

Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir.John F. Kennedy

Demokrasi konusundaki eleştirilerin nedeni, devletin çoğunluğun üzerinde anlaşmış olduğu kararlara hizmet ettiği düşüncesi değildir, asıl itiraz çoğunluğun holdinglerin ve çeşitli çıkar gruplarının isteklerine hizmet etmek zorunda kalmasıdır.Friedrich A. von Hayek

Bugünün temel sorunu sınırsız devlettir. Batıda gördüğümüz ve bildiğimiz demokrasilerin hemen tamamı sınırsız demokrasilerdir.Friedrich A.von Hayek

Demokratik yöntemlerin kabul edilmesi ile birlikte devletin gücü üzerinde sınırlamalara gerek olmadığı düşüncesi trajik bir yanılgıdır. Bu demokratik olarak seçilmiş bir yasama organının devleti kontrol altında mümkün olacağı inancını yerleştirmiştir.Friedrich A. von Hayek

Demokrasi ümit edildiği gibi tiranlığa ve baskıya karşı insanların güvenliğini sağlayacak bir sistem olamadı. Düşünen insanlar arasında demokrasiye inancın giderek azaldığını görünce üzülüyorum.Friedrich A. von Hayek

Eşitlik, dostluk, demokrasi… Bunlar zayıfların uydurduğu saçmalıklar. Çünkü onların yaşayabilmek için bu gibi kavramlara ihtiyacı var. Güçlünün ise bir tek isteği vardır: Daha fazla güç.Zülfü Livaneli

Anlamlı Demokrasi Sözleri

Cinayet, yolsuzluk ve işkence… Bu uğursuz üçgeni kırmadan, ne demokrasiden söz edebilirsiniz, ne de özgürlükten. Kapatılan yolsuzluk dosyaları, demokrasi uğruna… Ödüllendirilen işkenceciler demokrasi uğruna… İşlenen cinayetler hep demokrasi uğruna…Öyleyse, bu düzen, bu devlet, bu demokrasi, kim için, ne için? Söyler misiniz, ne için ve kim için? Uğur Mumcu

Demokrasi, çoğunluğun fikir ve inançlarına saygı duymakla birlikte, azınlığın fikir ve vicdan özgürlüklerini güvence altına almak demektir.Uğur Mumcu

Ayrılıktan beslenen her sistem eninde sonunda tahakküme kayar. İnsanoğlu insan olabilmek için, yani olgunlaşabilmek için, kendine benzemeyene muhtaçtır. Demokrasi, demokrasi olabilmek için çok sesliliğe muhtaçtır.Elif Şafak

İşçi sınıfı demokrasisinin sloganı ‘ulusal kültür’ değil, demokrasinin ve dünya işçi sınıfı hareketinin uluslararası kültürüdür. Varsın burjuvazi halkı, çeşitli “olumlu” ulusal programlarla aldatsın. Sınıf bilinçli işçiler burjuvaziye gereken cevabı vereceklerdir. Ulusal sorunun tek bir çözümü vardır, o çözüm de tutarlı demokrasidir.Vladimir İlyiç Lenin

Siyasal varlıklar, demokrasiye ancak kendilerini iktidara getiren bir yöntem olarak bakmışlardır. Dolayısıyla da, aynı yöntem, yani demokrasi, iktidarı yitirmelerine yol açar duruma gelir gibi olunca, ona saygısızlık etmekte bir an tereddüt etmemişlerdir.Emre Kongar

İnanın bana, ben son on yılımın büyükçe bir bölümünü üç yüz yirmi ilk öğretim okulunu gözlemleyerek geçirdim, demokrasimiz var diye boş boş konuşabiliriz ama İngiltere’de yoksul bir çocuğun, büyük yapıtların doğduğu o entelektüel özgürlüğe kavuşma umudu, Atinalı bir kölenin oğlununkinden biraz fazladır.Virginia Woolf

Liberalizm ve demokrasi birbirleri ile uyuşabilmelerine rağmen, aynı şey demek değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu gücün kimin elinde olduğu ile ilgilenir. Aralarındaki fark, her iki kavramın karşıt anlamını ele alınca daha iyi anlaşılır; liberalizmin zıddı totaliterizm; demokrasinin zıddı otoriterizmdir. Neticede en azından ilke olarak demokratik bir devletin totaliter, otoriter bir devletin ise liberal olması mümkündür.Friedrich A. Von Hayek

Sınırsız güç ve yetkilere sahip bir meclis, bu güç ve yetkiyi belirli grupları veya bireyleri kayırmak üzere kullanabilecek bir konumda olur, bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak da üyelerine özel yararlar sağlayan çıkar gruplarının oluşmasıdır. Kendi lehlerine karar alması için yasama organına baskı yapan örgütlü çıkar gruplarının çağımızda yaygın olarak artması sınırlanmamış devlet gücünün zaruri ve kaçınılmaz bir sonucudur. Bireylere ve gruplara etkisi önceden kestirilemeyen, adil davranışın evrensel kurallarını koyma göreviyle sınırlanmış bir yasama meclisi bu gibi baskılar altında olmaz.Friedrich A. von Hayek

İki lider de otokrat ve radikal reformcuydu. Türkiye ve İran’a bıraktıkları iki miras bunlardır. Ama Atatürk kurumlar oluşturdu, iktidardan zarafetle çekildi ve ülkesini özgürlük yoluna soktu. Rıza bunları yapmadı.Stephen Kinzer

Laik olmayan bir devlet, demokrat olamaz. Çünkü demokrasinin ilk şartı, fikir ve vicdan hürriyetidir.Ali Kuzu

Politikacıların anladığı şekliyle demokrasi bir yönetme biçimidir; yani insanlara, kendi istediklerini yaptıkları sanısıyla liderlerin istediklerini yaptırma yöntemidir.Bertrand Russell

“Demokrasi” ve “demokratik devlet” kavramlarının kullanımı konusunda büyük bir eksiklik vardır. Bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam karmaşası üzerinde yaşamaya devam edeceklerdir ve bu tartışmalar demogoji yapanların ve despotların işine yarayacaktır.Alexis de Tocqueville

Bizde gelenektir; satıcılar, karpuzu kurabiye, hıyarı badem, kavunu reçel, balığı derya kuzusu, armudu tereyağı diye satarlar. Kimi iktidarlar da bu geleneğe uyup, zorbalığı demokrasi diye yutturmaya kalkarlar.Aziz Nesin

Demokrasi, mahkümun kendi gardiyanını seçme özgürlüğüdür.İsmet Özel

Demokrasinin büyüklüğü, insanlıkla ilgili olan hiçbir şeyi reddetmemesi, inkar etmemesindendir.Victor Hugo

Demokrasinin başarısı onu kullananların niyetine bağlıdır. İyi niyet ve temiz ahlak olmaz ise demokrasi onu kullananlar tarafından zulme sebep olabilir.Mustafa Kutlu

Etkileyici Demokrasi Sözleri

Aktif gücü elinde bulunduran sadece devlet olmamalıdır. Eğer insanlar medeni olmak istiyorlarsa, organizasyon kurma sanatı geliştirilmeli ve genişletilmelidir.Alexis de Tocqueville

Düşünmek, insan üzerinde düşünmek, mutlaka yasak bölgelerden birkaçına dalıp çıkmakla olur. Zaten demokrasi ve liberalizm yasak bölgeleri kaldırmak mânâsına gelir.Cemil Meriç

Demokrasi, iki kurtla bir kuzunun öğle yemeğinde ne yiyeceğine oylamasıdır. Özgürlük ise tam teçhizatlı bir kuzunun oylamaya karşı çıkmasıdır.Benjamin Franklin

Demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hakimiyete, insan sıfatıyla iştirak etmesidir.Atatürk

Biz bir demokrasi değiliz. Bizi böyle adlandırmak korkunç bir yanlış anlama ve demokrasi fikrine atılmış bir iftiradır. Gerçekte biz bir plütokrasiyiz: zenginliğin iktidarı.Ramsey Clark

Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir demokrasi hiç bir zaman var olmadı ve var olmayacaktır.Jean Jacques Rousseau

Demokrasi çok yoksul bir sözcük olurdu, eğer onun için birçok erkek ve kadının savaştığı savaş alanlarıyla tanımlanmasaydı.Alain Touraine

Demokrasi demek, “sen de benim kadar iyisin,” demektir.Theodore Parker

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.Aristoteles

Demokrasi, geriye kalanlar hariç en kötü yönetim şeklidir.Winston Churchill

Demokrasi, içindeki insanların izleyici değil oyuncu olduğu bir sistemdir.Noam Chomsky

Demokrasi, neredeyse tamamı sahte ve büyük toprak zenginleri ile profesyonel politikacıların kontrolünde olan seçimlerden ibaret olamaz.Che Guevara

Zaman ilerledikçe, sözde “laik” diktatörlükler dinci fanatizmin fidanlığı gibi görünmeye başladılar. Demokrasinin olmadığı bir laiklik, hem demokrasi hem de laiklik için bir felakettir.Amin Maalouf

Eğer açsanız, bir de korku içindeyseniz, size sunulan seçenekler “ekmek ve güvenlik” veya diğer şık “demokrasi” olduğunda çok düşünmezsiniz.Tim Marshall

Halkın salak olduğu bir ülkedeki demokrasi de diktatörlük ve seçimle gelen krallar demektir.Zülfü Livaneli

Demokrasi; insanların , insanlar adına, insanlar tarafından dövülmesi demektir.Oscar Wilde

Özlü Demokrasi Sözleri

Bu ülkedeki en aptalca gerçeklerden biri şudur: Demokrasiyi temsil eden partilerin içinde demokrasi yoktur. Bilgiyi temsil eden üniversitelerin içinde bilim yoktur.Ahmet Şerif İzgören

Demokrasinin de kuralları ve disiplini vardır. Demokrasi sonsuzluk ve sorumsuzluk değil, sorumluluk ve sağduyu rejimidir. Eşit uygulandığı ülkelerde iç savaş çıkmaz.Buket Uzuner

Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır.Max Lerner

Demokrasinin kusurları, yine demokrasi ile kapatılır.Alfred Smith

Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. İnsanlar Tanrı olmadıklarına göre, mükemmel bir devlet insanlara göre değildir.Jean Jacques Rousseau

Emperyalizmin ve halk yönetiminin hiçbir ortak noktası yoktur. Politikaları, usulleri ve ruhları birbirinden ayrıdır.John Atkinson Hobson

Eşitlik olmadan demokrasi olmaz.Noam Chomsky

Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır da.Jean Jacques Rousseau

Liberal ve demokratik görünen yönetim kendisini, büyük ölçüde, görünmeyen despotizme barınaklık ederek uygarlığı yok ederek ayakta kalır.Herbert Marcuse

Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı.Emma Goldman

Yönetim ne halkındır, ne halk tarafından yapılır, ne de halk içindir.Noam Chomsky

Bir toplumda çocuğun dünyası önemsenmiyor, aşağılanıyor ve küçümseniyorsa, orada demokrasi değerlerini yaşatmanın olanağı yoktur.Sunay Akın

Diktatörlükte kafesin kapısı birden açılır ve içeri aç bir aslan atılırdı. Ama demokrasi, insanın ne tür bir hayvanla kafese kapatılacağını seçme özgürlüğüydü.Hakan Günday

Demokrasi, zâlimin teki altında ezilmektense, hakkı çokta aramanın ve belki ebediyen bulamamanın sistemi.Necip Fazıl Kısakürek

Kırk yıllık demokrasi savaşımında Türkiye kimi zamanlarda demokrasiye yöneliyormuş gibi gözüküyorsa da, örtülü bir faşizmin baskısından hiçbir zaman kurtulmamıştır.Yaşar Kemal

Siz insanlar güçlüsünüz… Mutluluğu yaratacak güç sizdedir!.. Öyleyse, demokrasi adına bu gücü kullanalım ve birleşelim. Yeni bir dünya için savaşalım. Herkese çalışma şansı verecek, gençlere gelecek, yaşlılara güvenlik sağlayacak bir dünya için savaşalım.Charlie Chaplin